Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły. Oprócz prac typowo bibliotekarsko- technicznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wypożyczaniem zbiorów i tworzeniem warsztatu informacyjnego, biblioteka prowadzi działalność pedagogiczną.
            Jako nierozerwalna część szkoły, realizuje zadania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wspomaga realizację przyjętych programów nauczania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów, realizuje treści ścieżki czytelniczej i medialnej. Podczas zajęć prowadzonych w bibliotece, uczniowie nabywają umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, są przygotowywani do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, radia, prasy itp.), kształtują nawyki kulturalnego obcowania z książką.


Nowoczesność- ICIM
 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 We wrześniu 2006 roku biblioteka została wyposażona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej- cztery komputery ze stałym dostępem do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne- drukarka, kopiarka, skaner i faks w jednym.
 
Komputer nie tylko do zabawy.
Uczniowie klas starszych potrafią korzystać z komputerów. Chętnie korzystają z nich w celach rekreacyjnych. Największą popularnością cieszą się gry komputerowe i strony o popularnych wykonawcach muzycznych.
Aby wszyscy uczniowie potrafili wykorzystywać komputery nie tylko do rozrywki i zabawy przeprowadzono zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej na temat: „Media źródłem informacji”. Miały one na celu wprowadzenie uczniów w świat mediów oraz kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na określony temat w Internecie. Po przedstawieniu współczesnych środków przekazywania informacji (książka, prasa, radio, telewizja, Internet), rozmowie na temat źródeł informacji, z których uczniowie najczęściej i najchętniej korzystają, oraz przedstawieniu najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych uczniowie poszukiwali informacje na określone tematy w Internecie. Polecenia wymagały od nich odnalezienia strony WWW na podany temat, a następnie dokładnego przejrzenia jej zawartości i odszukania bardziej szczegółowej informacji.

Uczniowie klas młodszych przebywający po lekcjach w świetlicy uczestniczą w zajęciach zorganizowanych dla nich w naszym centrum. W miarę możliwości organizowane są dla nich zajęcia „Z komputerem na ty”. Zajęcia te mają na celu:
Uczniowie biorący udział w szkolnym konkursie ortograficznym „Sherlock Holmes ortografii” korzystali z multimedialnego słownika ortograficznego (konkurs polegał na odnajdywaniu błędów ortograficznych w tekście).

Aktyw biblioteczny
Przy bibliotece działa grupa uczniów ze starszych klas, którzy już w poprzednich latach pomagali w pracach bibliotecznych. Uczniowie ci potrafią samodzielnie i bardzo starannie wykonać powierzone im zadania. Do zadań tych należy m.in. pełnienie dyżurów w bibliotece podczas przerw i wypożyczeń książek, utrzymywanie porządku po zakończonych zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej- składanie materiałów na biurko, przeliczenie słowników i encyklopedii, wkładanie kart do książek, okładanie książek w folię.
Celem działalności aktywu bibliotecznego jest:Koło Przyjaciół Biblioteki
 Jedną z form pracy pedagogicznej biblioteki jest praca z uczniami skupionymi w kole przyjaciół biblioteki. Do koła należą uczniowie żywo zainteresowani literaturą. Na spotkania koła uczniowie przygotowują wypowiedzi na temat przeczytanej ostatnio książki, opowiadają o niej i zachęcają swoich kolegów do sięgania po książki nie tylko z kanonu lektur obowiązkowych.

Lokal i wyposażenie biblioteki
Biblioteka szkolna posiada dwa pomieszczenia- wypożyczalnię i czytelnię z ICIM zapewniające dobre warunki do pracy indywidualnej i grupowej oraz umożliwiające korzystanie ze wszystkich gromadzonych dokumentów.
Wnętrze biblioteki jest estetyczne i zadbane, gazetki ścienne dotyczą różnorodnych tematów związanych z książką i mediami i są często zmieniane. Wszystkie te zabiegi służą stwarzaniu miłego klimatu biblioteki i powodują, że uczniowie chętnie i często z niej korzystają.
Biblioteka posiada telewizor i wideo w miejscu między czytelnią a wypożyczalnią, co pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tego sprzętu również przez innych nauczycieli.
W skład wyposażenia biblioteki wchodzą ponadto: regały, biurko, stoliki i krzesła w czytelni, regał na zbiory audiowizualne.

Warsztat informacyjno- bibliograficzny i księgozbiór
W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny, stale aktualizowany i uzupełniany. Posiadamy bogate zbiory do nauki języka angielskiego; tj. słowniki ang.- pol., kasety wideo o treściach edukacyjnych, czasopisma, książki i filmy w języku angielskim.
Zgromadzonych jest 15 tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli ( informatyczne, popularnonaukowe, dydaktyczne, dziecięce). Biblioteka posiada zadawalającą ilość lektur szkolnych, literaturę dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularnonaukową i metodyczną dla nauczycieli.

Polskie Towarzystwo Kawalerów Gutenberga
Niemały wkład w powiększenie księgozbioru miały dary przekazane w grudniu 2000 roku od Polskiego Towarzystwa Kawalerów Gutenberga ( z siedzibą w Warszawie) . Dzięki darom księgozbiór biblioteki wzbogacił zbiory o literaturę światową. Znaczną część książek przekazanych naszej bibliotece przez fundację stanowią lektury szkolne omawiane przez uczniów szkół średnich. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że takie książki znajdują się w bibliotece i wypożyczają je dla swego starszego rodzeństwa.
W bibliotece prowadzi się trzy katalogi kartkowe: alfabetyczny, tytułowy i działowy, które są właściwie opracowane i aktualnie uzupełniane. Kartoteka zagadnieniowa gromadząca opisy bibliograficzne artykułów z czasopism jest dostosowana do potrzeb środowiska szkolnego.

Struktura księgozbioru
Na księgozbiór biblioteki składają się:
lektury szkolne, słowniki, encyklopedie, literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, beletrystyka autorów polskich i obcych, utwory dla młodzieży, poezja, dramat, podręczniki, literatura metodyczna dla nauczycieli, książki z zakresu psychologii i pedagogiki, dydaktyki ogólnej, dokumenty prawa oświatowego, scenariusze zajęć edukacyjnych, albumy, atlasy, informatory, czasopisma, kasety wideo, płyty CD, taśmy magnetofonowe, edukacyjne programy multimedialne, prace uczniowskie (albumy), dokumenty wewnątrzszkolne- Statut Szkoły, WSO, Ścieżki edukacyjne i inne.

Obsługa biblioteki- personel
Iwona Gąsior- pół etatu (15 godzin); nauczyciel mianowany,  mgr filologii rosyjskiej z przygotowaniem pedagogicznym, dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka polskiego, zajęć komputerowych, sztuki oraz prowadzenia biblioteki szkolnej,staż pracy 25 lat. Systematycznie i na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w ramach WDN-u oraz uczestnicząc w kursach i warsztatach poza szkołą.